Tingull / Kabo, Perparim.


050 	 M0001 K336 T564  02008 M
100 	 Kabo, Perparim.
245 	 Tingull
260 	 Plejad